Vitajte

Kategória: O nás
Prečítané: 334447x
 
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe obnovilo svoju činnosť dňa 13. januára 1991 ako Združenie bývalých urbarialistov obce Hybe. Na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované dňa 30. januára 1991. Dňa 29.februára 1996 bolo spoločenstvo zapísané na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod názvom Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou pod číslom 2/1996-PS. Spoločenstvo bolo založené Zmluvou  založení a vnútornú činnosť vykonáva podľa Stanov spoločenstva a podľa sústavy vnútropodnikových smerníc. Činnosť spoločenstva upravuje zákon číslo 181/1995 Z. z., a to v podstatných bodoch. V ostatných prípadoch postupuje spoločenstvo podľa Občianskeho zákonníka.
     Hlavnou činnosťou pozemkového spoločenstva je hospodáriť na lesnom pôdnom 2C.Ohnište Jánska dolina-2004fonde v zmysle platných lesných hospodárskych plánov a pri dodržaní všetkých predpisov lesníckej legislatívy. Celková výmera plochy, na ktorej hospodári spoločenstvo je 5090 ha, z čoho 4400 ha tvorí lesný pôdny fond. Ďalšie činnosti ktoré spoločenstvo vykonáva podľa živnostenského zákona sú predaj surového dreva, diviny, reziva, poskytovanie služieb v doprave, ubytovanie na turistických chatách, služby v poľovníctve a spracovanie drevnej hmoty na píle.
     Stratégiou manažmentu spoločenstva je pri zabezpečení všetkých úkonov, ktoré si vyžaduje pestovanie lesa, dosahovať stabilné hospodárske výsledky a zvyšovať hodnotu majetku spoločenstva, s dôrazom na dodržiavanie základných etických princípov. Hlavným podnikateľským zámerom je optimálne využívanie produkčných schopností lesa, ktoré sa realizuje cez optimalizáciu ťažbových možností, so zámerom zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na pokrytie nákladov pri pestovaní lesa, ako aj finančných nárokov podielnikov. Dlhodobým cieľom pozemkového spoločenstva je ekonomická a sociálna prosperita pri dodržaní princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov. Tento cieľ sa realizuje formou krátkodobých cieľov, z ktorých medzi najpodstatnejšie patrí racionalizácia lesnej a drevárskej výroby a obnovenie produkčného potenciálu kalamitných porastov, postihnutých jednak vetrovou a jednak kôrovcovou kalamitou. Spoločenstvo je organizované ako spoločenstvo súkromných vlastníkov lesov. Organizačná štruktúra vychádza zo zákona NR SR číslo 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorého najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré tvoria vlastníci.
     Ďalšími orgánmi sú výbor a dozorná rada. Výbor tvorí 5 členov a vedie ho predseda. Dozornú radu tvoria 3 členovia a je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva. Členov do týchto dvoch orgánov volí Valné zhromaždenie na päť rokov. V súčasnej dobe spoločenstvo zamestnáva celkom 30 zamestnancov. Práce v lesnej výrobe realizuje spoločenstvo každoročne dodávateľským spôsobom a takto vytvára v regióne ďalšie pracovné príležitosti u dodávateľských firiem. Okrem Strediska lesnej výroby je spoločenstvo organizované ešte do troch ďalších stredísk, a to stredisko DSP (píla), Dopravno-manipulačné stredisko a stredisko Správa. Každé zo štyroch stredísk je ekonomicky samostatný vnútropodnikový útvar. Činnosť medzi strediskami sa eviduje na základe vnútropodnikového účtovníctva v trhových cenách. Riadenie v spoločenstve na strategickej úrovni a kontrolná činnosť je zabezpečovaná vlastníkmi formou Valného zhromaždenia a činnosťou Výboru a Dozornej rady. Riadenie na strednej úrovni má na starosti vedenie spoločenstva, ktoré tvorí predseda a vedúci štyroch nákladových stredísk.lovuzdar-7156
     Popri pozemkoch s lesnými porastmi vlastní spoločenstvo niekoľko nehnuteľností. Sú to administratívna budova v Hybiach, drevospracujúci podnik v Hybiach, Oblúková hala s garážami pre nákladnú dopravu a opravárenskou dielňou, horáreň vo Svidove, dve robotnícke ubytovne vo Svidove a Liptovskom Jáne, štyri turistické chaty a štyri poľovnícke útulne. Chaty ležia v turisticky veľmi lukratívnych lokalitách Nízkych a Západných Tatier.
     Spoločenstvo disponuje tiež strojovým parkom, ktorý zabezpečuje niektoré činnosti výroby. Tvorí ho odvozná súprava T815, čelný nakladač Manitou 742 Turbo, čelný nakladač JCB 4, traktor ZETOR FORTERA, štiepkovač, mulčovač, pracovný stroj CAT a šesť osobných automobilov. Spoločenstvo patrí medzi najväčšie súkromné subjekty obhospodarujúce lesy v regióne Liptova a dlhodobo dosahuje vyrovnané hospodárske výsledky v súlade so svojou stratégiou. O jeho kvalitách pri pestovaní lesa svedčí aj získaný certifikát PEFC (Slovenský systém certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov). Ťažiskom činnosti spoločenstva je lesná výroba, teda pestovanie lesa a ťažba dreva. Obidve tieto veličiny sú podstatne ovplyvňované klimatickými zmenami v regióne, hlavne po vetrovej kalamite v roku 2004. Vetrová kalamita priniesla nárast ťažieb dreva, tým zvýšenie nielen tržieb za drevo, ale hlavne nárast nákladov na pestovanie lesa. Postojom štátu, pod vplyvom ochranárskych združení, vo Vysokých Tatrách v Kôprovej a Tichej doline, vznikla po nespracovanej vetrovej kalamite následne kôrovcová kalamita. So vzniknutou situáciou sa spoločenstvo muselo vysporiadať a zvládnuť nárast všetkých činností v súlade s platnou legislatívou.