Stredisko lesnej výroby

 

 

 

p10006642     Lesné pozemky vo vlastníctve UPS Hybe sú rozdelené na 4 lesnícke obvody: Rígeľ, Sihly, Liptovský Ján, Svídovo. Plocha obhospodarovaných lesných porastov je 4 159,29 ha.

V posledných rokoch je najrozsiahlejšou úlohou strediska spracovávanie kôrovcovej a vetrovej kalamity,  v menšom množstve sa vykonávajú aj úmyselné ťažby – prebierky. Takto získaná drevná hmota sa ďalej spracováva na strediskách DaMS-MES a DSP. Dôsledkom rozsiahlych kalamitných ťažieb vznikajú veľké odlesnené plochy – holiny. Na týchto plochách je v priebehu  6 - 12 rokov potrebné dopestovať následný mladý lesný porast, čo predstavuje vysoké finančné náklady. Dopestovanie takéhoto porastu predstavuje súbor niekoľkých pestovných činností: príprava plôch na zalesňovanie, zalesňovanie, ochrana proti burine, ochrana proti zveri, ochrana proti hmyzu a ostatné pestovné činnosti. Všetky práce pri ťažbe dreva a pestovaní lesa vykonáva stredisko dodávateľským spôsobom- firmami.

Ďalšou  z činností, ktoré stredisko vykonáva je poľovníctvo. Poľovnícke hospodárenie vykonáva nielen na svojich pozemkoch, ale aj na pozemkoch prenajatých. Tieto pozemky sú rozdelené na dva poľovnícke revíri:  PR Rígeľ – 5387 ha   a   PR Ohnište – 2958 ha. Prostredníctvom poľovníctva produkuje stredisko divinu na voľný predaj. V ponuke je aj poplatkový odstrel rôznych druhov poľovnej zveri.

Lesná výroba má na výkon všetkých uvedených činností k dispozícii 4 osobné terénne autá, výpočtovú techniku a osobný počítač s GPS navigáciou.  

            Na stredisku pracuje vedúci strediska, ktorý súčasne zastáva aj funkciu Odborného lesného hospodára, traja vedúci štyroch lesníckych úsekov. 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de